Wat is De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een programma dat coaching, scholing èn een digitaal platform combineert. Het helpt scholen om vanuit eigen visie en mogelijkheden de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren en opbouw en samenhang aan te brengen in het huidige programma.

In dit traject werkt de school toe naar een stevige basis voor een cultuureducatief programma dat is verankerd in de onderwijsvisie, en waarin met het team in alle groepen/leerjaren een concrete en bewuste start is gemaakt met het realiseren van de eigen ambities. Hierna kan de school doorbouwen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de culturele ontwikkeling van de leerlingen gaan volgen aan de hand van de competenties cultuureducatie en over de breedte van de drie domeinen van cultuureducatie. Elke individuele school wordt begeleid door een intermediair van Kunstgebouw.


Het traject van De Cultuur Loper bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1 intake
Waar staan we nu met cultuuronderwijs?

Stap 2 assessment
Hoe kunnen wij ons huidige cultuuronderwijs typeren?

Stap 3 ambitiegesprek
Wat willen wij de leerlingen na 8 jaar cultuuronderwijs meegeven?

Stap 4 teambijeenkomst
Onderschrijft het team de geformuleerde ambities?

Na deze stappen kan een Cultuur Loper school – in overleg met de penvoerder en de intermediair – de keuze maken om zelf verder te gaan, of de volgende stappen te zetten.

Stap 5 scholingsactiviteiten
Welke scholingsactiviteiten kiezen wij in het kader van de ambities? (inspiratiebijeenkomsten)

Mogelijke tussenstap: begeleiding bij invoering activiteiten met team en kinderen, zoals bijvoorbeeld een methode.

Stap 6 meerjarenvisie
Hoe concretiseren wij de ambities op basis van de competenties?

Stap 7 lijn aanbrengen
Hoe brengen wij een opbouw aan in onze meerjarenvisie?

Stap 8 activiteitenoverzicht
Met welke activiteiten gaan we onze ambities realiseren?

Met het doorlopen van de 8 stappen is een stevige basis gelegd onder het cultuuronderwijs op school, van waaruit gewerkt kan blijven worden. Afhankelijk van de situatie en het bestaande cultuurbeleid op de school – en in overleg met de intermediair en de regionale penvoerder – kunnen stappen worden samengevoegd of aangepast. Zo kan de start een inspiratiebijeenkomst zijn met het hele team of kan een extra tussenstap ingevoegd worden om een activiteit met het team of de leerlingen te ondernemen en ervaringen op te doen.

De Cultuur Loper sluit goed aan op de opleiding tot interne cultuurcoördinator (ICC-er). Het geeft de ICC-er de positie en concrete handvatten om voor cultuuronderwijs draagvlak te creëren binnen het team en om cultuuronderwijs te verankeren in het curriculum van de school.

De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstgebouw heeft het gebruiksrecht in de provincie Zuid-Holland. Neem voor meer informatie contact op met Anne van Dam, 015-2154515 of academie@kunstgebouw.nl.