Rollen en verantwoordelijkheden

Hoe de rollen en verantwoordelijkheden voor Cultuureducatie met Kwaliteit landelijk, provinciaal en lokaal worden verdeeld lees je in dit overzicht. Binnen De Cultuur Loper geldt de volgende verdeling:

Rollen en verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders

De rol van de penvoerder CmK en DCL-gemeenten

  • Kunstbalie is in opdracht van de provincie Noord-Brabant de penvoerder van de regeling CmK 2017-2020 in Noord-Brabant en werkt daarbij nauw samen met Erfgoed Brabant. Kunstbalie heeft de subsidieaanvraag in opdracht van de provincie bij het FCP ingediend (en toegekend gekregen) en onderhoudt de contacten met deelnemende gemeenten, de provincie, het FCP en de overige landelijke organisaties en platforms.
  • Deelnemende gemeenten hebben met Kunstbalie de ‘Participatie Overeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2017-2020’ gesloten. Daarmee zijn zij formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van De Cultuur Loper op lokaal niveau en de besteding van de lokaal beschikbare budgetten.

 

De coaches van Erfgoed Brabant en Kunstbalie

  • De coaches van Erfgoed Brabant en Kunstbalie ondersteunen de intermediairs in hun lokale rol. Elke coach begeleidt een aantal deelnemende Brabantse gemeenten.
  • De intermediairs van gemeenten die al vanaf 2013 deelnemen, worden in regionale samenwerkingsverbanden ondersteund en minder individueel. Intermediairs in gemeenten die vanaf 2017 als nieuwe deelnemer zijn gestart worden op maat ondersteund, waarbij de scholen in eerste instantie in gezamenlijkheid worden gecoacht

 

Taken van lokale intermediairs en icc-ers

  • Ten behoeve van de uitvoering van het programma De Cultuur Loper in Noord-Brabant is de inzet van een lokale intermediair verplicht. Op grond van de ervaringen van de eerste vier jaar en in samenwerking met een aantal ervaren intermediairs is een profielschets van de DCL-intermediair opgesteld. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan het competentieprofiel, de taken en verantwoordelijkheden, de functievereisten en een schatting van de ureninvestering: https://www.decultuurloper.nl/regeling/ondersteunende-documenten/profiel-intermediair/
  • De profielschets van een De Cultuur Loper icc-er geeft een beeld van de verantwoordelijkheden en taken van een icc-er binnen het programma De Cultuur Loper. Afhankelijk van het type school, de geformuleerde ambitie en het beschikbare budget kunnen hier verschillende accenten in worden aangebracht.